Deutsch English Español Français Italiano Polskie Português slovenský
Produkty pre agropotravinársky priemysel - iBiotec - Tec Industries

ŠPECIFICKÉ PRODUKTY NA ÚDRŽBU 
V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE 
schválené NSF normou
detekovateľné odstrániteľné pomôcky

 

 

 

  

 

                                                                               

 

 

RIZIKÁ NÁHODNÉHO ZNEČISTENIA 

Prítomnosť cudzorodých látok v potravinách je prvou príčinou sťažnosti spotrebiteľov, ktorá môže viesť k stiahnutiu všetkých produktov.
Prvá etapa riadiacich metód HACCP, BRC revízie 8 a IFS spočíva v označovaní možných a nebezpečných cudzorodých látok (exogénnych), ktoré môžu spôsobiť ochorenie alebo zranenie kvôli chýbajúce kontrole (čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002  pozmeneného v rokoch 2003, 2006, 2008, 2009, 2014, 2017 a nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019).

Všetky tuhé látky sa musia ľahko zistiť vizuálnou kontrolou alebo odhaliť priemyselným videním.

Neprítomnosť modrých potravín robí túto farbu referenčnou z hľadiska detekcie.

Produkty NSF vyrábané iBiotec umožňujú túto detekciu, Všetky odstrániteľné látky, vrchnáky, zátky, krytky, difúzory, trysky, predlžovače predstavujúce riziko sú modré a detekovateľné

 

Referenčné systémy

ISO 22 000 systém manažérstva definujúci povinnosť výsledkov

HACCP plán definujúci zavádzanie prostriedkov a zakladajúci sa na princípoch systému analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov.

Norma BRC, revízia 8.  Anglické systémy 

Francúzsko-nemecký systém IFS

Normy BRC a IFS sa vypracovali podľa distribúcie a pre veľkú distribúciu, sú použiteľné v priebehu celého reťazca, od prvotnej výroby po predajňu.

ISO FSSC 22 000 zahrňujúca ISO 22 000 a normu BRC alebo IFS

Certifikácia GMP (Good Manufacturing Practice) SVP - Správna výrobná prax umožňujúca zaručiť to, že produkty sa vyrábajú a dodávajú pri dodržaní predpisov HACCP

a celkom nedávno podľa požiadaviek FSMA (americký systém) Food Safety Modernization Act

Iné referenčné systémy

BRC IoP a NF EN 15593 sa týkajú obalov.

ISO TS 22002 sa týka požiadaviek preventívnych (prerekvizitných) programov bezpečnosti potravín (PRP) a teraz nahrádza PAS 220.

Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín (GFSI).

Certifikácia Halal sa týka produktov živočíšneho pôvodu. Certifikácia Kosher Label sa týka celého výrobného procesu. 

iBiotec certifikuje svoje produkty a zaručuje, že neobsahujú žiadnu látku živočíšneho pôvodu.

 

Európske predpisy.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

článok 3, povinnosť sledovateľnosti a samokontroly.

Článok 14, žiadna potravina sa nesmie uviesť na trh, ak nie je bezpečná.

Článok 19 stanovuje zodpovednosť prevádzkovateľa.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 

povinnosti vyplývajúce zo systému analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov.

zdroj economie.gouv.fr DGCCRF

 

ANSES (Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) vypracovala zoznam cudzorodých látok predstavujúcich fyzikálne nebezpečenstvo v potravinách (tabuľky 1 - 2 - 3)

Anses fyzikálne nebezpečenstvá v potravinách

 

ODPORÚČANIE 84/2017 O MONITOROVANÍ UHĽOVODÍKOV

skratky

HC Uhľovodíky

MOSH nasýtené uhľovodíky minerálnych olejov

POSH Polyolefínové oligomérne nasýtené uhľovodíky

MOAH aromatické uhľovodíky minerálnych olejov

EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

ANSES Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

AFSCA Federálna agentúra pre bezpečnosť potravín  (Belgicko)

 

Identifikované Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), látky HC, MOSH a MOAH sú kontaminanty potravín.

Pôvodne najznepokojúcejšie zdroje kontaminácie potravín pochádzali z tlačiarenských atramentov prechádzajúcich cez obalové materiály.

V roku 2017 Európska únia publikuje Odporúčanie Komisie (EÚ) 84 požadujúce od členských štátov monitorovanie uhľovodíkov v potravinách.

Návrh rozhodnutia realizovanom v Nemecku je v priebehu revízie (tretej) a bude viest k nariadeniu (treba pripomenúť, že Nemecko je prvý európsky výrobca produktov potravinárskej výživy a že referenčný systém IFS je francúzsko- nemecký systém).

Na žiadosť DGCCRF, ANSES (žiadosť o súhlas  2015-SA-0070) urobí vyhlásenie 8. marca 2017. 

odseky 3   3.1 a 3.4

"Stanovilo sa, že pôvod MOSH a MOAH v priebehu potravinárskej výroby sa rovnako týka produktov na vyberanie z formy, mazív, čistiacich produktov (a aj motorových olejov pochádzajúcich z poľnohospodárskych strojov alebo z niektorých pesticídov)

odseky 3.5.1 a 3.5.2

Toxikologické údaje týkajúce sa týchto kontaminantov sú uvedené v horeuvedených odsekoch.

 

UPOZORNENIE

Obsah HC, MOSH/POSH a MOAH sa musí kvantifikovať. Norma NF EN 16.995 definuje typ analýzy. HPLC/GC potom HPLC (FID), dvojkanálová plynová chromatografia s plameňovou ionizačnou detekciou. Táto metóda umožňuje oddelene kvantifikovať

  • látky MOSH a POSH
  • MOAH

Poznámka separácia látok MOSH a POSH nie je možná z dôvodu ich štrukturálnej podobnosti. Podľa toho, keď nie sú látky MOSH, nie sú ani látky POSH.

Agentúra AFSCA definovala prahové hodnoty účinku uhľovodíkov minerálnych olejov. Tieto medzné hodnoty hodnoty sa líšia podľa skupín potravín.